H ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἀρχική σελίς Ὄπισθεν

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων ᾿Εφέσου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης ᾿Ασίας, κ. Χρυσόστομος (Κωνσταντινίδης) ἐγεννήθη εἰς τήν Χρυσούπολιν (Σκούταρι) τήν 28ην Μαρτίου 1921 ἐκ γονέων εὐσεβῶν Σωκράτους καί Μαριάνθης (τό γένος Χατζοπούλου). Τά ἐγκύκλια γράμματα διήκουσεν εἰς τήν ἀστικήν σχολήν τῆς γενετείρας αὐτοῦ· ἐσυνέχισεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν τάς λυκειακάς σπουδάς, ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ κατά Χάλκην ῾Ι. Θεολογικῇ Σχολῇ, ἐξ ἧς καί ἀπεφοίτησε τό 1941 μέ βαθμόν ἄριστα. ᾿Εχειροτονήθη Διάκονος τήν 21ην Νοεμβρίου 1940, μετονομασθείς Χρυσόστομος, ἐκ τοῦ Γέροντός του ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας κυροῦ Χρυσοστόμου Κορωναίου. ῾Υπηρέτησε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1941-1946 ὡς Διάκονος ἐν τῷ ῾Ιερῷ Ναῷ τῶν ῾Αγίων Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης Σταυροδρομίου καί ὡς γραμματεύς καί βιβλιοφύλαξ τῆς Σχολῆς Χάλκης (1942-1946). ᾿Εν συνεχείᾳ διωρίσθη Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου καί Διευθυντής Συντάξεως τοῦ Περιοδικοῦ «᾿Ορθοδοξία». Συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εἰς Ρώμην καί Στρασβοῦργον, ὅπου ἀνεκηρύχθη ἀριστοῦχος Διδάκτωρ Θεολογικῶν ᾿Επιστημῶν καί Διδάκτωρ Συστηματικῆς Θεολογίας ἀντιστοίχως. ᾿Επιστρέψας εἰς τήν Πόλιν διωρίσθη τόν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1951 Τακτικός Καθηγητής ἐν τῇ κατά Χάλκην ῾Ι. Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς ῞Εδρας Δογματικῆς καί ῾Ιστορίας τῶν Δογμάτων,῾Ιστορίας Θρησκευμάτων καὶ Χριστιανικῆς ᾿Αρχαιολογίας (τήν τελευταίαν κατ’ ἀνάθεσιν), καί παρέμεινε μέχρι τῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας αὐτῆς (᾿Ιούνιος 1971). Τήν 7ην Φεβρουαρίου 1961 ἐξελέγη τιτουλάριος Μητροπολίτης Μύρων. Τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1965 κατετάγη μετά τοῦ αὐτοῦ τίτλου εἰς τήν τάξιν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν καί ἀπό τοῦ ἔτους 1972 ἐκλήθη καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μέλος τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου. ῾Οεἰρημένος Μητροπολίτης ἐκτός τῆς μητρικῆς του γλώσσης γνωρίζει τήν Τουρκικήν, τήν ᾿Αγγλικήν, τήν Γαλλικήν, τήν Γερμανικήν, τήν ᾿Ιταλικήν καί τήν Λατινικήν. Συμμετέσχεν εἰς διορθόδοξα καί διαχριστιανικά καί διεθνῆ συνέδρια ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. ῾Υπῆρξε Γενικός Γραμματεύς τῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1961 Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί ἐν συνεχείᾳ ὡρίσθη καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι πρόεδρος αὐτῶν. Δίδει διαλέξεις ἐν τῷ ἐσωτερικῷ καί τῷ ἐξωτερικῷ, παραδίδει σειράς μαθημάτων καί ἔχει πλούσιον συγγραφικόν ἔργον. ῎Εχει ὁρισθῆ Πρόεδρος πολλῶν κατά καιρούς Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν. ᾿Εδίδαξεν εἰς πλείστας Θεολογικάς Σχολάς τοῦ ἐξωτερικοῦ (Θεολογικαί Σχολαί Θεσσαλονίκης, ᾿Ελσιγκίου, Βari κ.ἄ.) καί ἀνεκηρύχθη ὑπό πολλῶν ἐξ αὐτῶν Διδάκτωρ τιμῆς ἕνεκεν. ᾿Από τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2000-2001 διδάκει Δογματικήν Θεολογίαν εἰς τό ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης ᾿Ορθόδοξον ᾿Ινστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν. ᾿Από τοῦ ἔτους 1983 ὀργάνωσε τό ἐν ᾿Ατταλείᾳ κατ’ ἔτος συγκαλούμενον Διεθνές Συνέδριον εἰς μνήμην τοῦ ῾Αγίου Νικολάου καί προέστη ἐπί μίαν δεκαετίαν καί πλέον τοῦ προσκυνήματος καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ ῾Αγίου ἐν Μύροις. Εἶναι ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, Τακτικόν Μέλος τῆς Διεθνοῦς ᾿Ακαδημίας Θεολογικῶν ᾿Επιστημῶν καί Μέλος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», τῆς Διεθνοῦς ῾ΟμοσπονδίαςΒυζαντινῶν Σπουδῶν καί ἄλλων ῾Ελληνικῶν καί Διεθνῶν ῾Ιδρυμάτων καί ᾿Οργανισμῶν. Διετέλεσεν ἐπί δεκαετίαν Μέλος καί ᾿Αντιπρόεδρος πλείστων ᾿Επιτροπῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν καί δή εἰδικώτερον τῆς ᾿Επιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» καί τῶν ᾿Επιτροπῶν Κεντρικῆς καί ᾿Εκτελεστικῆς τοῦ Συμβουλίου. ᾿Από τοῦ ἔτους 1998 εἶναι εἷς ἐκ τῶν Προέδρων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν. Μητροπολίτης Γέρων ᾿Εφέσου ἐξελέγη παμψηφεί τήν 10ην Δεκεμβρίου 1991. ῾Ως Μητροπολίτης Γέρων ᾿Εφέσου εἶναι ὁ Α´ τῇ τάξει τῶν ῾Ιεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ταχ. διεύθυνσις· Rum Patrikhanesi, Fener, Haliç, 34 220 · İstanbul-Türkiye. Τηλ. +90-212-531.96.70-76. Fax +90-212-534.90.37.

᾿Ονομαστήρια·13 Νοεμβρίου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων ῾Ηρακλείας, πρόεδρος τῶν ὑπερτίμων καί ἔξαρχος πάσης Θράκης καί Μακεδονίας, κ. Φώτιος (Σαββαΐδης) ἐγεννήθη ἐν Χαλκηδόνι τῇ 21ῃ ᾿Απριλίου 1924. ᾿Απεφοίτησε τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς τό ἔτος 1942 καί ἐνεγράφη εἰς τήν κατά Χάλκην ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν, ἀποφοιτήσας κατά τό ἔτος 1945-1946. ᾿Εσπούδασε Νομικά καί παγκόσμιον ῾Ιστορίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Σταμπούλ. ᾿Εχειροτονήθη ὑπό τοῦ τότε Χαλκηδόνος Μαξίμου, μετέπειτα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἰς Διάκονον τό ἔτος 1945. Διωρίσθη ᾿Αρχιδιάκονος, ῾Ιεροκῆρυξ καί διδάσκαλος εἰς τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος καί τῇ 3ῃ ᾿Ιουνίου 1959 ἐξελέγη ᾿Επίσκοπος Τράλλεων, ὑπηρετήσας ὡς Βοηθός ᾿Επίσκοπος τοῦ τότε Χαλκηδόνος Θωμᾶ καί τοῦ μετέπειτα Χαλκηδόνος Μελίτωνος. Κατά Σεπτέμβριον τοῦ 1972 ἐξελέγη Μητροπολίτης ῎Ιμβρου καί Τενέδου, μετατεθείς μετά 30ετίαν εἰς τόν θρόνον τῆς Γεροντικῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ῾Ηρακλείας.

Ταχ. διεύθυνσις· Bahariye Cad. İleri Sok. No. 1/5, Κadıköy, İstanbul-Türkiye. Τηλ. +90-216-337.88.09.

᾿Ονομαστήρια· 6 Φεβρουαρίου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Βιθυνίας, κ. ᾿Ιωάννης (Rinne) ἐγεννήθη ἐν Τurku Φιλλανδίας τό ἔτος 1923. ᾿Εσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν Φιλλανδίᾳ, Νέᾳ ῾Υόρκῃ, ᾿Αγγλίᾳ, ῾Ελλάδι καί ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει. ᾿Ανεδείχθη Διδάκτωρ Θεολογίας τό 1966 ἐν Φιλλανδίᾳ, καί τό 1971 ἐκ τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσεν Καθηγητής τῶν θρησκευτικῶν εἰς διάφορα Λύκεια, ὡς καί ῾Υφηγητής τῆς Θεολογίας εἰς Φιλλανδικά Πανεπιστήμια. Τό 1967 ἐκάρη Μοναχός ἐν τῇ κατά Πάτμον ῾Ιερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, χειροτονηθείς εἶτα Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐν Κωνσταντινουπόλει. Τήν 26ην Μαΐου 1969 ἐχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος Λαπωνίας, ὡς Βοηθός παρά τῷ ᾿Αρχιεπισκόπῳ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας, καταστάς τό ἑπόμενον ἔτος ᾿Επαρχιοῦχος ᾿Επίσκοπος ῾Ελσιγκίου. ᾿Από τοῦ ἔτους 1972, ἀνυψωθεισῶν τῶν ᾿Επισκοπῶν τῆς ᾿Εκκλησίας Φιλλανδίας εἰς τήν τάξιν τῶν Μητροπόλεων, ὠνομάσθη Μητροπολίτης ῾Ελσιγκίου. Κατ’ ᾿Οκτώβριον τοῦ ἔτους 1987 ἐξελέγη ᾿Αρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας, καταστάς οὕτω Προκαθήμενος τῆς Αὐτονόμου ᾿Εκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ἥν ἐποίμανεν ἕως τοῦ ἔτους 2001, ὅτε καί, παραιτηθείς οἰκειοθελῶς τοῦ Θρόνου αὐτῆς, μετετέθη εἰς τήν Γεροντικήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν Νικαίας.

Ταχ. διεύθυνσις· Τavastgatan 30 Α 5, FΙΝ-20700 Abo, Finland, τηλ. καί Fax +358-2-233.29.95.

᾿Ονομαστήρια· 8 Μαΐου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Βιθυνίας, κ. ᾿Ιωακείμ (Νεραντζούλης) ἐγεννήθη εἰς τήν Πόλιν. ᾿Απεφοίτησε τῆς κατά Χάλκην ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς τό ἔτος 1966, κατά τό ὁποῖον καί ἐχειροτονήθη Διάκονος λαβών τό ὄνομα ᾿Ιωακείμ. Εἰς τήν συνέχειαν προσελήφθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ὡς Διάκονος τῆς Σειρᾶς, ὑπηρετήσας καί ὡς Δευτερεύων μέχρι τῆς προαγωγῆς του ἐν ἔτει 1973 εἰς Βοηθόν ᾿Επίσκοπον Μελιτηνῆς. ᾿Από δέ τῆς 25ης Μαρτίου 1974 ὑπηρέτησεν εὐδοκίμως ἐπί δεκαοκταετίαν ὡς Πρωτοσύγκελλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Τό ἔτος 1977 προήχθη εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην Μελιτηνῆς· ἡ Μητρόπολις προήχθη ἐν ἐνεργείᾳ ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. Κατά τό μακρόν διάστημα τῆς Πρωτοσυγκελλίας του διετέλεσε Πατριαρχικός ᾿Επίτροπος τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς τό ἐξωτερικόν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί συνέβαλεν ἀποφασιστικῶς εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου καί τῆς Βιβλιοθήκης. Τήν 10ην Δεκεμβρίου 1991, ἡ ᾿Εκκλησία προτάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς πλουσίας προσφορᾶς τοῦ ῾Ιεράρχου τούτου, ἀνέδειξεν αὐτόν παμψηφεί Μητροπολίτην τῆς Γεροντικῆς ᾿Επαρχίας Χαλκηδόνος.

Ταχ. διεύθυνσις·Βahariye 31, Κadıköy, İstanbul-Türkiye. Τηλ. +90-216-336.04.01, 337.92.09. Fax +90-216-337.05.13.

᾿Ονομαστήρια· 9 Σεπτεμβρίου.    

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ροδοπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λαζικῆς, κ. ῾Ιερώνυμος (Κωνσταντινίδης) ἐγεννήθη εἰς τήν Πόλιν τό ἔτος 1912. ᾿Αποφοιτήσας τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐφοίτησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἀποφοιτήσας τό 1939. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό ἔτος 1937 καί Πρεσβύτερος τό 1942. Τό ἔτος 1951 ἐχειροτονήθη εἰς ᾿Επίσκοπον Τράλλεων, ἀπό δέ τοῦ ἔτους 1954 προήχθη εἰς Μητροπολίτην Ροδοπόλεως.

Ταχ. διεύθυνσις·Κurtuluş Cad. 212/2, Κurtuluş –  ·İstanbul-Türkiye. Τηλ. +90-212-240.20.96.

᾿Ονομαστήρια· 15 ᾿Ιουνίου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βιθυνίας, κ. Διονύσιος (Ψιάχας) ἐγεννήθη ἐν Χαλκηδόνι τό ἔτος 1916. Τήν πρώτην παίδευσιν ἔλαβεν εἰς τά ἐκπαιδευτήρια τῆς γενετείρας του καί ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν ἐν Φαναρίῳ. Τό 1934 εἰσήχθη εἰς τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης καί ἔλαβε τό πτυχίον τό 1941 ὅτε καί ἐχειροτονήθη Διάκονος καί ὑπηρέτησεν ἐπί μίαν τετραετίαν εἰς τήν Κοινότητα Ταταούλων. Τόν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1945 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος, τόν δέ Νοέμβριον τοῦ αὐτοῦ ἔτους προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην, ὑπηρετήσας ὡς ᾿Εφημέριος καί ᾿Επιμελητής τῆς ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Τόν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1947 ἐξελέγη ᾿Εφημέριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν Λονδίνῳ καί διετήρησε τήν θέσιν μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς ᾿Επίσκοπον. Διετέλεσε Γραμματεύς τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Θυατείρων. Τό ἔτος 1956 ἐξελέγη Βοηθός ᾿Επίσκοπος τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Αὐστραλίας ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ᾿Επισκοπῆς Ναζιανζοῦ. Τήν 1ην Μαρτίου 1968 ἅμα τῇ παραιτήσει τοῦ Σεβ. ᾿Αρχιεπισκόπου Αὐστραλίας ᾿Ιεζεκιήλ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κυρός ᾿Αθηναγόρας διώρισεν αὐτόν Πατριαρχικόν ᾿Επίτροπον, ἀπό δέ τοῦ ᾿Οκτωβρίου 1969, παρέμεινε καί πάλιν ὡς Βοηθός ᾿Επίσκοπος. Τήν 8ην ᾿Ιανουαρίου 1970 ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς νεοϊδρυθείσης ῾Ι. Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας, μετατεθείς μετά 33ετίαν εἰς τόν θρόνον τῆς ἱστορικῆς ῾Ι.Μητροπόλεως Προύσης.

Ταχ. διεύθυνσις·His Eminence Metropolitan Dionysios of Prousa, 365 Broadaway, Miramar, Wellington, New Zeland. Τηλ. +64-4-881.194. Fax +64-4-38.81.486.

᾿Ονομαστήρια· 17 Δεκεμβρίου.


   ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Αἰμιλιανός (Τιμιάδης) ἐγεννήθη τῷ 1916 εἰς ᾿Αθήνας. Εἶναι τελειόφοιτος τῆς ᾿Εμπορικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν καί ἀπόφοιτος τῆς κατά Χάλκην ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς, ἀπό τό ἔτος 1941. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τῷ 1942, ὑπηρετήσας εἰς τήν Κοινότητα Μακροχωρίου μέχρι τῷ 1947, ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Θυατείρων ἐν Λονδίνῳ μεταξύ τῶν ἐτῶν 1947-1952 καί ἐν συνεχείᾳ ὡς ἐφημέριος εἰς Βέλγιον (1952-1959). Κατά τά ἔτη 1959-1984 διετέλεσεν ᾿Αντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Γενεύῃ, παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ ᾿Εκκλησιῶν. ᾿Από τοῦ 1984 συνεταξιοδοτήθη, παραμένων ἐν Γενεύῃ. ᾿Εσπούδασεν εἰς ᾿Οξφόρδην ᾿Αγγλίας Β. ἃἂὦὦ. Τῷ 1951 ἀνεκηρύχθη διδάκτωρ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ᾿Εδίδαξεν ὡς κεκλημένος Καθηγητής εἰς Εὐρωπαϊκά καί ᾿Αμερικανικά Πανεπιστήμια. ᾿Ανεδείχθη ἐπίσης Συμπρόεδρος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ᾿Ορθοδόξων – Λουθηρανῶν.

Ταχ. διεύθυνσις· Τ.Θ. 89, 251 00 Αἴγιον. Τηλ. +30-2691-21.343.

᾿Ονομαστήρια·8 Αὐγούστου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Σίδης καί ᾿Ατταλείας, κ. Μεθόδιος (Φούγιας) ἐγεννήθη τῷ 1925 ἐν Καλυβίοις Φενεοῦ Κορινθίας. ᾿Εσπούδασε Θεολογίαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ᾿Αθηνῶν καί ἀνεκηρύχθη διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μάντσεστερ, ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Θεολογίας ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ ᾿Εδιμβούργου καί ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Θεολογίας ὑπό τῆς ῾Ελληνικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1947 καί Πρεσβύτερος τῷ 1950. ῾Υπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος ἐν Μονάχῳ, ἐν ᾿Αθήναις καί ἐν ᾿Αδδίς ᾿Αμπέμπᾳ, ὡς ᾿Αρχιγραμματεύς τοῦ Πατριαρχείου ᾿Αλεξανδρείας καί ὡς Γραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. Τῷ 1968 ἐξελέγη Μητροπολίτης ᾿Αξώμης καί τῷ 1979 ᾿Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, τῷ δέ 1991 Μητροπολίτης Πισιδίας. Συνέγραψε μέγαν ἀριθμόν ἐπιστημονικῶν ἔργων, ἑλληνιστί, γερμανιστί καί ἀγγλιστί, θεολογικοῦ καί ἱστορικοῦ περιεχομένου καί διηύθυνε τά περιοδικά «᾿Εκκλησιαστικός Φάρος», «Αbba Salama», «᾿Εκκλησία καί Θεολογία» καί «Τexts and studies». ῎Εδωκε διαλέξεις εἰς Πανεπιστήμια καί ἔλαβε μέρος δι’ ἀνακοινώσεων εἰς θεολογικά καί πατρολογικά συνέδρια. Διετέλεσε μέλος τῶν Διορθοδόξων ᾿Επιτροπῶν διά τούς θεολογικούς διαλόγους μετά τῶν ᾿Ανατολικῶν ᾿Εκκλησιῶν καί μετά τῆς ᾿Αγγλικανικῆς ᾿Εκκλησίας καί μέλος τῆς Προπαρασκευαστικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τῇ προπαρασκευῇ τῆς ῾Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Διά τό καθόλου ἐκκλησιαστικόν καί ἐπιστημονικόν ἔργον του ἐτιμήθη ὑπό ῾Ελληνικῶν καί Αἰθιοπικῶν ᾿Αρχῶν διά παρασήμων καί ἄλλων τιμητικῶν διακρίσεων.

Ταχ. διεύθυνσις· Ρήγα Φερραίου 9, Χαλάνδρι, 152 32 ᾿Αθῆναι. Τηλ. +30-210-68.24.793.

᾿Ονομαστήρια·14 ᾿Ιουνίου.

 

    ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παμφυλίας, κ. Εὐάγγελος (Γαλάνης) κατάγεται ἀπό τά Θεραπεῖα τοῦ Βοσπόρου. Τά ἐγκύκλια γράμματα διήκουσεν εἰς τάς Κοινοτικάς Σχολάς Μεγάλου Ρεύματος καί Βλάγκας. ᾿Απεφοίτησεν ἀπό τό Ζωγράφειον γυμνάσιον τό 1949 καί ἀπό τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης τό 1953. Τό αὐτό ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος καί προσελήφθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ὡς Διάκονος τῆς Σειρᾶς, Γραμματεύς τῆς Πνευματικῆς Διακονίας καί Εἰσηγητής. Τό 1957 προήχθη εἰς Κωδικογράφον τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τό 1958 εἰς Δευτερεύοντα τῶν Π. Διακόνων. Τό 1965 ὠνομάσθη Μέγας ᾿Αρχιδιάκονος. ῾Υπό τήν ἰδιότητά του αὐτήν συνέγραψε καί ἐξέδωκε τά ἔργα·«᾿Εκ Φαναρίου...» (Χρονογραφήματα, 1968) καί «᾿Αφιέρωμα στήν Πόλη» (Ποιητική Συλλογή, 1970). Συνώδευσε τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην ᾿Αθηναγόραν καί μετά τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον εἰς τάς περισσοτέρας ἱεράς ἀποδημίας των, συν-ειργάσθη συγγραφικῶς εἰς τά Πατριαρχικά Περιοδικά «᾿Ορθοδοξία» καί «᾿Απόστολος ᾿Ανδρέας», διετέλεσε Γραμματεύς, Συντονιστής καί μέλος τῶν Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν καί Διορθοδόξων Ζητημάτων καί μετέσχεν εἰς διαφόρους ἐπισήμους ἀποστολάς. Τιτουλάριος Μητροπολίτης Πέργης ἐξελέγη τήν 26ην Νοεμβρίου 1970. Τό 1976 ὠνομάσθη «ἐν ἐνεργείᾳ» καί ἐν συνεχείᾳ ἐκλήθη Συνοδικός. Συνέγραψε καί ἐξέδωκε τά ἔργα του «Λαός Χάριτος» (Χρονογραφήματα, 1973) καί «῾ΗΠέργη τῆς Παμφυλίας (ἱστορική μελέτη, 1983) καί ἄλλα. Τό ἔτος 1983 ἀνηγορεύθη ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διδάκτωρ τῆς ᾿Ορθοδόξου Θεολογίας. Εἶναι ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν Μελῶν καί σήμερον ᾿Επίτιμος Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου τῶν Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως.

Ταχ. διεύθυνσις· Halaskargazi Cd. Sadıklar Ap. No. 336/5, İstanbul-Türkiye Τηλ. +90-212-241.05.33.

᾿Ονομαστήρια· 25 Μαρτίου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λύστρων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λυκαονίας, κ. Καλλίνικος (᾿Αλεξανδρίδης) ἐγεννήθη τό ἔτος 1926 ἐν Φαναρίῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσεν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ ᾿Αστικῇ Σχολῇ Μαρασλῆ καί ἐσυνέχισεν ἐν τῷ Γυμνασιακῷ τμήματι τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Τό σχολικόν ἔτος 1942-43 εἰσήχθη εἰς τήν κατά Χάλκην ῾Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν, ἔνθα διήκουσε μαθήματα Λυκείου καί ἀπεφοίτησε τό 1949 τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος αὐτῆς. ᾿Εχειροτονήθη διάκονος τῇ 15ῃ Μαΐου 1949, ἅμα δέ τῇ ἀποφοιτήσει του ἐκ τῆς Σχολῆς διωρίσθη ᾿Αρχιδιάκονος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Παρέμεινεν ἐν τῇ θέσει ταύτῃ μέχρι τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1958, ὅτε διωρίσθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ᾿Αθηναγόρου τοῦ Α´\Τριτεύων τῶν Πατριαρχείων, προαχθείς εἰς Δευτερεύοντα τό ἔτος 1964. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν ἐν Ρώμῃ ἐπί διετίαν, κατά τά ἔτη 1966-1968. Τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 1970 ἐξελέγη τιτουλάριος Μητροπολίτης Λύστρων, ἀναλαβών ἅμα τά καθήκοντα τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διατηρήσας ταῦτα μέχρι τῆς ἐκδημίας τοῦ Πατριάρχου ᾿Αθηναγόρου, ἤτοι μέχρι τῆς 15ης ᾿Ιουλίου 1972. Τό ἔτος 1976 ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἡ Μητρόπολις ἀνυψοῦται εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητρόπολιν, οὗτος δέ καθίσταται ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Κατά τό ἔτος 1979 μετατίθεται εἰς τήν Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων. ᾿Από τοῦ ἔτους 1978 ἀποτελεῖ μέλος τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὡς καί ἄλλων Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό ἔτος 1985 προήχθη καί πάλιν εἰς τήν Μητρόπολιν Λύστρων, καί συνεχίζει τήν διακονίαν του.

Ταχ. διεύθυνσις·Cemil Topuzlu Cad., 18 Mart. Sok., Ankara Ap. 8/3, Ciftehavuzlar, Kadıköy. Τηλ. +90-216-350.60.54, +90-532-212.53.17.

᾿Ονομαστήρια· 29 ᾿Ιουλίου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης ᾿Αδριανουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος παντός Αἱμιμόντου κ. Δαμασκηνός (Παπανδρέου) ἐγεννήθη ἐν Κάτῳ Χρυσοβίτσῃ Αἰτωλίας τό ἔτος 1936. Τά ἐγκύκλια μαθήματα παρηκολούθησεν εἰς τό Γυμνάσιον τοῦ Θέρμου. ᾿Εσπούδασε Θεολογίαν εἰς τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1959. Τό ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος καί συνέχισε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τάς Θεολογικάς καί Φιλοσοφικάς Σχολάς τῶν Πανεπιστημίων Βόννης καί Μάρμπουργκ (1959-1965), εἰς τήν Γενικήν ᾿Εκκλησιαστικήν ῾Ιστορίαν καί εἰς τήν Φιλοσοφίαν τῆς Θρησκείας. Κατά τήν διάρκειαν τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος (1961) καί προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην. ῾Η διδακτορική διατριβή αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «῞Ιδρυσις καί ὀργάνωσις τῆς ᾿Αρμενικῆς ᾿Εκκλησίας μέχρι τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν (1966) ἔχει μεταφρασθῆ καί εἰς τήν ἀρμενικήν γλῶσσαν. ᾿Αποφάσει τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη ῾Ηγούμενος τοῦ νεοσυστάτου ὀρθοδόξου μοναστικοῦ κέντρου εἰς τό Τaize τῆς Γαλλίας (1965). Τό ἔτος 1969 διωρίσθη Προϊστάμενος τοῦ ἐν Chambesy Γενεύης ᾿Ορθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀναλαβών συγχρόνως καί τήν εὐθύνην τῆς Γραμματείας ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς ῾Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία ἑδρεύει εἰς τό ᾿Ορθόδοξον Κέντρον. Τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. ᾿Αρχιμανδρίτου τῆς ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. ᾿Εκκλησίας ἔλαβε τό ἔτος 1969 ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου ᾿Αθηναγόρου. Τό ἔτος 1970 ἐξελέγη ὑπό τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Τρανουπόλεως, τό δέ ἔτος 1975 ἡ Μητρόπολις Τρανουπόλεως ἀνυψώθη ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ εἰς τήν τάξιν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπόλεων τοῦ Θρόνου. Τό ἔτος 1982 κατεστάθη πρῶτος Μητροπολίτης τῆς ἀρτισυστάτου ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ῾Ελβετίας. ᾿Εξεπροσώπησε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς ἀποστολάς καί συνέδρια. Κατ’ ᾿Ιανουάριον τοῦ ἔτους 2003 μετετέθη εἰς τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν ᾿Αδριανουπόλεως. Εἶναι ᾿Αντεπιστέλλον Μέλος τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, Πρόεδρος τοῦ ῾Ιδρύματος Διαθρησκειακῶν καί Διαπολιτισμικῶν ἐρευνῶν καί διαλόγων, Μέλος τῆς Διεθνοῦς Συμβουλευτικῆς Διαθρησκειακῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς UNESCO, Μέλος τῆς Διεθνοῦς ῾Εταιρείας Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ, ᾿Αντιπρόεδρος τοῦ διεθνοῦς ῾Ιδρύματος Fondation Latsis Internationale,᾿Επίτιμον Μέλος τοῦ ῾Ιδρύματος Ρro Oriente τῆς Βιέννης καί Μέλος τῆς Διεθνοῦς ᾿Ακαδημίας Θρησκευτικῶν ᾿Επιστημῶν. Διετέλεσε Καθηγητής τῆς ρωμαιοκαθολικῆς πανεπιστημιακῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Λουκέρνης, εἷς ἐκ τῶν Προέδρων τῆς Διασκέψεως Εὐρωπαϊκῶν ᾿Εκκλησιῶν (1986-1992), Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς ᾿Ακαδημίας Θρησκευτικῶν ᾿Επιστημῶν, Πρόεδρος τῶν Διορθοδόξων ᾿Επιτροπῶν τοῦ Διαλόγου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μετά τῆς Παλαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας, καί μετά τῶν ᾿Αρχαίων ᾿Ανατολικῶν ᾿Εκκλησιῶν, Πρόεδρος, ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς, τῶν διμερῶν ᾿Ακαδημαϊκῶν Συναντήσεων μετά τοῦ ᾿Ιουδαϊσμοῦ καί τοῦ ᾿Ισλάμ καί Πρύτανις τοῦ παρά τῷ ᾿Ορθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ᾿Ινστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν ᾿Ορθοδόξου Θεολογίας. ᾿Ετιμήθη διά τοῦ τίτλου τοῦ ᾿Επιτίμου Διδάκτορος ὑπό τῶν ᾿Ορθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ Βουκουρεστίου (1981), τοῦ Βελιγραδίου (1982), τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985), τοῦ Πρέσωβ (1987), τοῦ ᾿Εθνικοῦ καίΚαποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν (1990), τῆς Θεολογικῆς ᾿Ακαδημίας Μόσχας (1992), τοῦ Πανεπιστημίου «῞Αγιος Κλήμης ᾿Αχρίδος» τῆς Σόφιας (1999), καί τοῦ Πανεπιστημίου «᾿Αλέξανδρος ᾿Ιω. Κούζα» τοῦ ᾿Ιασίου (1999)· ὑπό τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βόννης (1986) καί τοῦ Ποντηφικοῦ Πανεπιστημίου «῞Αγιος Θωμᾶς» τῆς Μανίλας τῶν Φιλιππίνων Νήσων (1998)· ὑπό τῆς Παλαιοκαθολικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βέρνης (1987) καί ὑπό τῆς Αὐτονόμου Προτεσταντικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης (1999), ὑπό τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μίνσκ τῆς Λευκορρωσίας (1998) καί ὑπό τοῦ Τμήματος ῾Ιστορίας-᾿Αρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Ιωαννίνων (1998). Διά τήν ποικίλην προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν προώθησιν τῶν τε διορθοδόξων καί τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἔχει τιμηθῆ διά τῶν ἀνωτάτων τιμητικῶν διακρίσεων πολλῶν Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων ᾿Εκκλησιῶν. Εἶναι ὁ πρῶτος εἰς ὅν ἀπενεμήθη τήν 5ην Δεκεμβρίου 1992, τό βραβεῖον Abt Emmanuel Heufelder τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Μονῆς τῶν Βενεδικτίνων τοῦ Niederaltaich, εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς διακονίας αὐτοῦ διά τήν ἑνότητα τῶν ᾿Εκκλησιῶν. ῾Η βιογραφία αὐτοῦ περιλαμβάνεται εἰς τόν τόμον «Θεολογικά Πορτραῖτα. ῾Ελβετοί καί ῾Ελβετίδες Θεολόγοι εἰς τόν 19ον καί τόν 20όν αἰῶνα», ὅστις ἐκυκλοφορήθη ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 150ῆς ἐπετείου τῆς ῾Ελβετικῆς Συνομοσπονδίας (1998).

Ταχ. διεύθυνσις· Place de Corvanin 16, 1201 Geneve, Suisse. Τηλ. 022 901 18 39. Τηλ. κλῆσις ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ· 0041 22 901 18 39.

᾿Ονομαστήρια·4 Δεκεμβρίου.


    ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βοσπόρου Θρακικοῦ καί Κυανέων, κ. Κωνσταντῖνος (Χαρισιάδης) ἐγεννήθη ἐν Χαλκηδόνι τήν 23ην ᾿Ιουλίου 1929. ᾿Απεφοίτησε τῆς ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης τό 1950. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 17ην Δεκεμβρίου 1950, ὑπηρετήσας ὡς Διάκονος, ῾Ιεροκῆρυξ καί ᾿Αρχιδιάκονος τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Δέρκων. ᾿Από τοῦ 1956 μέχρι Σεπτεμβρίου τοῦ 1962 ὑπηρέτησεν ὡς ᾿Επιμελητής καί Γραμματεύς τῆς ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον καί προχειρισθείς εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην τῇ 22ᾳ ᾿Απριλίου 1956. Κατά Σεπτέμβριον τοῦ 1962, ἀποφάσει τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀπεστάλη εἰς Παρισίους ἵνα εἰδικευθῇ εἰς τόν Πρακτικόν τῆς Θεολογίας Κλάδον. ᾿Από Νοεμβρίου 1966 διετέλεσε Καθηγητής τῆς Σχολῆς, διδάξας τά μαθήματα τῆς εἰδικότητος αὐτοῦ, μέχρι τοῦ ᾿Ιουνίου 1971, ὅτε καί διεκόπη ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς. Τήν 16ην ᾿Ιανουαρίου 1972 ἐξελέγη ᾿Επίσκοπος ᾿Απολλωνιάδος καί ἀπό τοῦ ᾿Ιουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους διετέλεσε Πρωτοσυγκελλεύων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέχρι τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ ὡς Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων, τῇ 26ῃ Μαρτίου 1974. Μητροπολίτης Δέρκων ἐξελέγη τήν 15ην Μαρτίου 1977. ᾿Από τοῦ ᾿Ιανουαρίου τοῦ 1977 εἶναι μέλος τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου.

Ταχ. διεύθυνσις· Κaranfil Sok. 12/4 34 800  Υeşilköy –  İstanbul - Türkiye. Τηλ. +90-212-663.88.22. Fax 663.88.21.

᾿Ονομαστήρια·21 Μαΐου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Γερμανός (᾿Αθανασιάδης) ἐγεννήθη ἐν Μακροχωρίῳ τῇ 17ῃ Σεπτεμβρίου 1930. ᾿Απεφοίτησε τῆς ῾Εξαταξίου ᾿Αστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου. ᾿Εφοίτησεν εἰς τό Γυμνάσιον τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Γυμνάσιον καί τό Λύκειον τῆς ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1954 μετά τετραετεῖς ἐπιτυχεῖς σπουδάς. ᾿Εχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον τήν 15ην Αὐγούστου 1966. Προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην καί ὠνομάσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Δέρκων τῇ 29ῃ ᾿Οκτωβρίου 1966. Τῇ 11ῃ ᾿Ιανουαρίου 1972 ἐξελέγη ᾿Επίσκοπος ᾿Αριανζοῦ καί παρέμεινεν ὡς Βοηθός ᾿Επίσκοπος τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Δέρκων μέχρι τῆς 5ης Φεβρουαρίου 1987, ὅτε ὠνομάσθη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως μέχρι τῆς 2ας ᾿Οκτωβρίου 1990, ὅτε καί προήχθη εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην τῆς αὐτῆς ῾Ι. Μητροπόλεως. Τήν 10ην ᾿Ιανουαρίου 1991 ὠνομάσθη ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου ῾Ηγούμενος τῆς κατά Χάλκην ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίας Τριάδος. Τήν 21ην Δεκεμβρίου τοῦ 1995 ἀνετέθη εἰς αὐτόν ὑπό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τό Μυστήριον τῆς ῾Ι. ᾿Εξομολογήσεως τῆς τε ῾Ι. ᾿Αρχιεπισκοπῆς καί τῶν παρακειμένων ῾Ι. Μητροπόλεων. 

Ταχ. διεύθυνσις· Sıraselviler Cad. Yeni Υuva Sok. No. 40/2 Βeyoğlu, İstanbul - Τürkiye. Τηλ. +90-212-293.30.12.

᾿Ονομαστήρια· 12 Μαΐου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης ῾Ηλιουπόλεως καί Θείρων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λυδίας καί πάσης Καρίας, κ. ᾿Αθανάσιος (Παπᾶς) ἐγεννήθη τό 1936 εἰς τήν Χαλκηδόνα. ᾿Εσπούδασεν εἰς τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό 1959, καί ἐν ᾿Αθήναις βυζαντινήν ἁγιογραφίαν παρά τῷ Φωτίῳ Κόντογλου (1957, 1958). Κατά τά ἔτη 1959-1965 εἰδικεύθη εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Μονάχου εἰς τήν Βυζαντινολογίαν καί τήν Μεσαιωνικήν καί Νεωτέραν ῾Ιστορίαν τῆς Τέχνης, ἀνακηρυχθείς Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας τό 1965. Τό αὐτό ἔτος διωρίσθη Καθηγητής τῆς ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης εἰς τήν ἕδραν τῆς Χριστιανικῆς ᾿Αρχαιολογίας καί Τέχνης. Παραλλήλως ἐδίδαξε καί τήν Λειτουργικήν καί ῾Εβραϊκήν ᾿Αρχαιολογίαν, εἰς δέ τό Γυμνασιακόν Τμῆμα τά Θρησκευτικά καί τήν ῾Ιστορίαν τῆς Τέχνης. ᾿Εχειροτονήθη Διάκονος τό 1959, Πρεσβύτερος καί ᾿Επίσκοπος ῾Ελενουπόλεως τό 1972. ᾿Εχρημάτισε βοηθός ᾿Επίσκοπος τοῦ Χαλκηδόνος Μελίτωνος μέχρι τοῦ 1976, ὁπότε καί προήχθη εἰς Μητροπολίτην ῾Ελενουπόλεως. Καί ὑπό τήν νέαν του ἰδιότητα ἐσυνέχισε νά ἐξυπηρετῇ τόν Χαλκηδόνος Μελίτωνα μέχρι τῆς ἀσθενείας του τό 1984. ῎Εκτοτε καί μέχρι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, τό ἔτος 1989, διετέλεσεν ἀντιπρόσωπος τοῦ Χαλκηδόνος Μελίτωνος ἐν τῇ ῾Ι. Μητροπόλει αὐτοῦ καί εἶτα Πατριαρχικός ᾿Επίτροπος αὐτῆς (1989-1991). Τό 1990 ἐξελέγη Μητροπολίτης ῾Ηλιουπόλεως καί Θείρων. ᾿Από τοῦ 1985 εἶναι μέλος τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί πολλῶν Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν. Τυγχάνει Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ὡς ἐπίσης καί Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ ῾Ιδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν. Μετέσχεν εἰς διαφόρους ἀντιπροσωπείας καί ἀποστολάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. ῎Εδωσε διαλέξεις εἰς Πανεπιστημιακάς Σχολάς, συνέδρια καί συμπόσια. ᾿Εξέδωσε μερικά βιβλία καί πολλάς μελέτας, ἀναφερομένας εἰς τούς τομεῖς τῆς Χριστιανικῆς ᾿Αρχαιολογίας καί τέχνης, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τήν ἱστορίαν τῶν ῾Ι. ᾿Αμφίων καί τῆς θρησκευτικῆς καί κοσμικῆς ζωγραφικῆς τῆς Πόλεως κατά τόν 19ον καί 20όν αἰῶνα. ᾿Από τοῦ 1992 εἶναι μέλος τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. ᾿Από τοῦ 1995 εἶναι ἐκ τῶν ἐπιτίμων Προέδρων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Θρησκείας καί Εἰρήνης (WCRP). ῾Ομιλεῖ τήν γαλλικήν, γερμανικήν, ἑλληνικήν καί τουρκικήν. 

Ταχ. διεύθυνσις· Şair Latifi Sok. No. 17/5, Κadıköy, 813 10, İstanbul - Τürkiye. Τηλ. +90-216-338.24.99.

᾿Ονομαστήρια· 18 ᾿Ιανουαρίου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Φρυγίας, κ. Γερμανός (Χαβιαρόπουλος) ἐγεννήθη ἐν Γαλατᾷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 1931. Τά πρῶτα γράμματα ἐδιδάχθη ἐν τῇ Κοινοτικῇ Σχολῇ Γαλατᾷ, τάς δέ γυμνασιακάς αὐτοῦ σπουδάς συνεπλήρωσε ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Γυμνασίῳ καί ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τήν ῾Ι.Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1954. Τό ἔτος 1967, χειροτονηθείς Διάκονος, εἰσήχθη εἰς τάς τάξεις τοῦ ῾Ιεροῦ Κλήρου καί ὑπηρέτησεν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις κατ’ ἀρχήν ὡς Εἰσηγητής καί ἐν συνεχείᾳ ὡς Κωδικογράφος τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου. Κατ’ ᾿Ιανουάριον τοῦ 1973 προήχθη εἰς ᾿Επίσκοπον ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Τράλλεων καί ἐτοποθετήθη εἰς τήν ᾿Αρχιερατικήν Περιφέρειαν τοῦ Σταυροδρομίου τῆς ῾Αγιωτάτης ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατά Φεβρουάριον τοῦ 1987 προήχθη εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην μέ τόν ψιλόν τίτλον Τρανουπόλεως, τήν δέ 2αν ᾿Οκτωβρίου τοῦ 1990 ἐνετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Χαλδίας κυροῦ Κυρίλλου, ἀνετέθησαν αὐτῷ καθήκοντα ᾿Αρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Προσεκλήθη Συνοδικόν μέλος ἀπό τοῦ μηνός Μαΐου 1991 ὡς καί τῶν διαφόρων Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν.

Ταχ. διεύθυνσις· Cumhuriyet Cad. King Apt. No. 275/7 Ηarbiye - İstanbul – Τürkiye. Τηλ. +90-212-247.01.76.

᾿Ονομαστήρια· 12 Μαΐου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Τυρολόης καί Σερεντίου,ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θράκης, κ. Παντελεήμων (Ροδόπουλος), ἐγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τό ἔτος 1929, ἔνθα καί ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον καί μέσην ἐκπαίδευσιν. ᾿Εσπούδασε Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον ᾿Αθηνῶν. ᾿Εχειροτονήθη Διάκονος τό 1952 καί Πρεσβύτερος τό 1954. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς Θεολογικάς σπουδάς εἰς τά Πανεπιστήμια Λονδίνου καί ᾿Οξφόρδης (1954-1957) καί Φραγκφούρτης Γερμανίας (1957-1958), ὑποβαλών ἐναίσιμον διατριβήν εἰς τό Πανεπιστήμιον ᾿Οξφόρδης μέ θέμα· «Τό Εὐχολόγιον τοῦ Σεραπίωνος» ἔλαβε τόν μεταπτυχιακόν τίτλον Β.Litt.  ᾿Εκλήθη εἰς ῾Ελλάδα καί διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Τό 1958 ἀνεκηρύχθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν καί τό 1960 ἐξελέγη ῾Υφηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ῾Υφηγητής ὤν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀνέλαβε τήν Σχολαρχίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί τοῦ Κολλεγίου αὐτῆς (1963-1966). Τό 1968 ἐξελέγη Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί εἰς τήν ἕδραν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί τῆς Ποιμαντικῆς. Διετέλεσε συγκλητικός τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1976-1977) καί κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς αὐτοῦ Σχολῆς (1977-1978). ᾿Εκλεγείς ὑπό τῆς ὁλομελείας τῶν τακτικῶν καθηγητῶν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου διετέλεσεν ἀντιπρύτανις καί πρύτανις αὐτοῦ (1981-1983). Παραλλήλως πρός τά καθήκοντά του ὡς Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης, ἀνέλαβε τήν Κοσμητείαν τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τόσον ἐν Λιβάνῳ (1972-1975), ὅσον καί ἐν Θεσσαλονίκῃ (1975-1979), ὅπου μετεκινήθη αὕτη λόγῳ τοῦ ἐν Λιβάνῳ πολέμου. Διωργάνωσε τήν Σχολήν αὐτήν καί ἐπέτυχε τήν ἀναγνώρισιν αὐτῆς ὡς ἀνωτάτης Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς, τόσον ὑπό τοῦ ῾Υπουργείου Παιδείας τοῦ Λιβάνου, ὅσον καί ὑπό τῶν ᾿Ορθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς ῾Ελλάδος. Τό ἔτος 1974 ἐξελέγη Μητροπολίτης Τυάνων, μετατεθείς βραδύτερον (1977) εἰς τήν Μητρόπολιν Τυρολόης καί Σερεντίου. ᾿Απεστάλη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ρώμην, ὡς παρατηρητής εἰς τήν Β´ Βατικάνειον Σύνοδον (1964), ὡς καί εἰς ἄλλας ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς. Διετέλεσε μέλος πολλῶν Διεθνῶν Θρησκευτικῶν ᾿Επιτροπῶν καί ᾿Οργανώσεων καί μετέσχεν εἰς πολλά συνέδρια καί συναντήσεις διεκκλησιαστικοῦ ὡς καί ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος. Εἶναι ἀπό τοῦ 1991 ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς ῾Εταιρείας Δικαίου τῶν ᾿Ανατολικῶν ᾿Εκκλησιῶν, ᾿Ορθόδοξος συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς ᾿Επιτροπῆς θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί Παγκοσμίου Συνδέσμου Μετερρυθμισμένων ᾿Εκκλησιῶν, Πρόεδρος τῆς ᾿Οργανωτικῆς ᾿Επιτροπῆς τῶν κατ’ ἔτος ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Δημητρείων διοργανουμένων ἐπιστημονικῶν συμποσίων, μέ γενικόν θέμα «Χριστιανική Θεσσαλονίκη», ῾Ηγούμενος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ῾Ιερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ Πατριαρχικοῦ ῾Ιδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, τιμητικόν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Βιέννῃ ῾Ιδρύματος Ρro Oriente. Εἶναι συγγραφεύς βιβλίων καί ἄρθρων ἐπί θεμάτων Κανονικοῦ Δικαίου, Λειτουργικῆς, Ποιμαντικῆς, δι’ ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων καί ἄλλων. ᾿Ετιμήθη δι’ ἐκκλησιαστικῶν, ἀκαδημαϊκῶν καί πολιτειακῶν διακρίσεων.

Ταχ. διεύθυνσις· ῾Ι. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Βλατάδων, ῾Επταπυργίου 64, 546 34 Θεσσαλονίκη. Τηλ. +30-2310.209.913. Fax ·203-620.

᾿Ονομαστήρια· 27 ᾿Ιουλίου.

  

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης ῎Ιμβρου καί Τενέδου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Αἰγαίου Πελάγους, κ. Κύριλλος (Δραγούνης) ἐγεννήθη ἐν ᾿Αγριδίοις ῎Ιμβρου, τό ἔτος 1942. ᾿Απόφοιτος τῆς κατά Χάλκην ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς τό ἔτος 1967, ἐχειροτονήθη Διάκονος κατά τό τελευταῖον ἔτος τῶν σπουδῶν του ἐν τῷ ῾Ι. Ναῷ τῆς αὐτῆς Σχολῆς ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Σχολάρχου – Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου. ῾Υπηρέτησεν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ὡς Τριτεύων, Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων καί ὡς Μέγας ᾿Αρχιδιάκονος καί τό ἔτος 1985 ἐξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Σελευκείας. Τό ἔτος 1994 ἐνετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 2002 μετετέθη εἰς τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν ῎Ιμβρου καί Τενέδου.

Ταχ. διεύθυνσις· Silahşör Sok. Νo. 49/4. Βomonti - Şişli -İstanbul - Τürkiye. Τηλ. +90-212-247.86.60.

᾿Ονομαστήρια· 18 ᾿Ιανουαρίου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος ᾿Ιωνίας, κ. ᾿Απόστολος (Βούλγαρης), ἐγεννήθη ἐν Βόλῳ Μαγνησίας τήν 14ην ᾿Ιουλίου 1948. Εἰς ἡλικίαν δέκα τριῶν ἐτῶν μετέβη εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν τῆς ῾Αγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ᾿Αναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας καί ἐνεγράφη εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν σχολήν. Παρέμεινεν δέ εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν ὡς δόκιμος καί μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς. ᾿Εφοίτησεν εἰς τό Καθολικόν Πανεπιστήμιον τῆς Λουβαίνης τοῦ Βελγίου καί εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. ᾿Εκάρη Μοναχός τήν 4ην Αὐγούστου 1973 καί τήν ἑπομένην ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης κυροῦ Παύλου, ἀδελφοῦ τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς. Τήν 8ην Σεπτεμβρίου 1974 ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς καί πνευματικοῦ του πατρός, Θεοφιλεστάτου ᾿Επισκόπου Εὐμενείας κ. ᾿Αποστόλου, νῦν Μητροπολίτου Ρόδου. Τόν Νοέμβριον τοῦ 1977, ἐχειροθετήθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τήν 15ην ᾿Οκτωβρίου 1985 προτάσει τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου ἐξελέγη ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ᾿Επίσκοπος Μιλήτου καί κατεστάθη Καθηγούμενος τῆς παλαιφάτου ῾Ιερᾶς Μονῆς τῆς Μετανοίας του, εἰς διαδοχήν τοῦ πνευματικοῦ του πατρός, νῦν Μητροπολίτου Ρόδου κ. ᾿Αποστόλου. Τήν 15ην ᾿Ιανουαρίου τοῦ 1990 ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἡ ᾿Επισκοπή ἀνυψοῦται εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητρόπολιν, οὗτος δέ καθίσταται ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ταχ. διεύθυνσις·῾Ι. Πατριαρχική Μονή ῾Αγίας ᾿Αναστασίας, 570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Τηλ. +30-23960-22.440 καί 22.661. Fax· 22.662.

᾿Ονομαστήρια·30 ᾿Ιουνίου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κόλπου ᾿Αδραμυττηνοῦ, κ. ᾿Ιωάννης (Ζηζιούλας) ἐγεννήθη τό 1931. ᾿Εφοίτησεν ἀρχικῶς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐπί διετίαν καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό 1955. Μετά μακράς μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τό ἐξωτερικόν ὑπέβαλε διδακτορικήν διατριβήν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν ὑπό τόν τίτλον· «῾Η ἑνότης τῆς ᾿Εκκλησίας ἐν τῇ Θ. Εὐχαριστίᾳ καί τῷ ᾿Επισκόπῳ» καί ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τό 1965 μέ τόν βαθμόν «ἄριστα».  ᾿Εδίδαξεν Δογματικήν Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ ᾿Εδιμβούργου καί διετέλεσε Καθηγητής τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γλασκώβης, τῆς Γενεύης, τοῦ Λονδίνου, τοῦ Γρηγοριανοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης καί τῆς Θεσσαλονίκης. Προσκληθείς ἔδωκε διαλέξεις εἰς πολλά ξένα Πανεπιστήμια. Μετέσχε πλείστων ἐπιστημονικῶν συνεδρίων διεθνῶς, καί ἐκπροσωπεῖ ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Συγγραφεύς πολυαρίθμων ἐπιστημονικῶν μελετῶν εἰς πολλάς γλώσσας ἐτιμήθη μέ ἀκαδημαϊκάς διακρίσεις ἀναγορευθείς ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ Καθολικοῦ ᾿Ινστιτούτου τῶν Παρισίων καί τῆς ᾿Ορθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, καί ἐκλεγείς τό 1973 μέλος τῆς Διεθνοῦς ᾿Ακαδημίας Θρησκευτικῶν ᾿Επιστημῶν τῶν Βρυξελλῶν. Τό 1986 ἐξελέγη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης τῆς χηρευούσης ῾Ι. Μητροπόλεως Περγάμου. Τό 1993 ἐξελέγη τακτικόν μέλος τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, τό δέ ἔτος 2002 πρόεδρος αὐτῆς. Τό 2003 τοῦ ἀπενεμήθη ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας τό παράσημο τοῦ ᾿Ανωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Φοίνικος διά τήν συμβολήν του εἰς τήν ἐπιστήμην, τόν πολιτισμόν καί τήν κοινωνίαν.

Ταχ. διεύθυνσις· Λακωνίας 10, 115 23 ᾿Αμπελόκηποι. Τηλ. +30-210-691.37.69.

᾿Ονομαστήρια· 8 Μαΐου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος, κ. ᾿Ιάκωβος (Σωφρονιάδης) ἐγεννήθη εἰς Φερίκιοϊ Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 1947. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς ἐφοίτησεν εἰς τό Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ἐν ἔτει 1970. Κατά τό τελευταῖον ἔτος τῆς φοιτήσεώς του ἐχειροτονήθη ἐν ᾿Αθήναις τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1969 Διάκονος λαβών τό ὄνομα ᾿Ιάκωβος, καί ἐπί ἕν ἔτος, τελειόφοιτος ὤν, ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος ἐν τῷ ναϊδρίῳ τῆς Σχολῆς. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του τό ἔτος 1970, προσελήφθη ὡς Πατριαρχικός Διάκονος καί Εἰσηγητής τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Τό ἔτος 1973 διωρίσθη Κωδικογράφος καί τό ἀμέσως ἑπόμενον ἔτος προήχθη εἰς τήν θέσιν τοῦ ῾Υπογραμματέως τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου. Τήν 28ην Φεβρουαρίου 1984 προήχθη εἰς ᾿Αρχιγραμματέα, τό δέ ἔτος 1987 εἰς Μητροπολίτην Λαοδικείας. Τό ἔτος 1994 ἐνετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Κατ’ ᾿Ιούνιον τοῦ 2002 μετετέθη εἰς τήν ῾Ι. Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων. Κατά τό διάστημα τῆς διακονίας του εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν καί ἐν συνεχείᾳ ὡς Μητροπολίτης ἐδημοσίευσεν ἄρθρα, μελέτας καί λόγους εἰς τά περιοδικά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς ἄλλα, ὡς καί εἰς τόν ἡμερήσιον Τύπον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ταχ. διεύθυνσις· Cihangir Cad. No. 30-32/11, Βeyoğlu - İstanbul - Τürkiye. Τηλ. +90-212-523.22.94, 244.49.05 καί +90-532.212.47.33. Fax +90-212-244.15.77.

᾿Ονομαστήρια· 23 ᾿Οκτωβρίου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λυδίας καί Πρόεδρος Βενετίας, κ. Μελίτων (Καρᾶς) ἐγεννήθη κατά τό ἔτος 1951 εἰς τά ᾿Αγρίδια ῎Ιμβρου, ὅπου καί ἤκουσε τά πρῶτα γράμματα. ᾿Εν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, εἰς τό Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί εἰς τό Λυκειακόν Τμῆμα τῆς κατά Χάλκην ῾Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, μετά ὅμως τήν ἀναστολήν τῆς λειτουργίας της, ἐσυνέχισε τάς σπουδάς του, ὡς ὑπότροφος τῆς ᾿Εκκλησίας, εἰς τήν Θεσσαλονίκην ὅπου, τό ἔτος 1974, ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Θεολογίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1974 μετονομασθείς εἰς Μελίτωνα καί εὐθύς διωρίσθη Κωδικογράφος τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου. Τό 1984 προήχθη εἰς ῾Υπογραμματέα τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Γαλλίαν καί ᾿Αγγλίαν, ἔλαβε δέ μέρος εἰς Πατριαρχικάς ἀντιπροσωπείας καί ἀποστολάς καί εἰς Διορθόδοξα καί Διαχριστιανικά Συνέδρια. ᾿Ανηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τό 1986 ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό 1987 προήχθη εἰς τήν θέσιν τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως. ᾿Εκ τῆς ὑπευθύνου ταύτης θέσεως συνώδευσε τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον εἰς τάς ἐπισκέψεις τῶν ᾿Ορθοδόξων καί ἄλλων ᾿Εκκλησιῶν. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας ἐξελέγη τήν 2αν ᾿Οκτωβρίου 1990, συνεχίζων νά ἀσκῇ, Συνοδικῇ ἀποφάσει, τά καθήκοντα ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου. Τήν 15ην ᾿Ιανουαρίου 1991 ἐκλήθη Συνοδικός Πάρεδρος.

Ταχ. διεύθυνσις· Rum Patrikhanesi, Fener, Haliç. 34 220 İstanbul - Τürkiye. Τηλ. +90-212-525.54.16. Fax 525.64.29.

᾿Ονομαστήρια· 9 Μαρτίου.

 

      Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παφλαγονίας, κ. Δημήτριος, γεννήθηκε στήν Πόλη τήν 26ην Ὀκτωβρίου 1952 ἀπό τόν Κωνσταντῖνον καί τήν Ζωήν Κομματᾶ. Ἐσπούδασε στήν Χάλκη, τήν Θεσσαλονίκη καί τό Λονδῖνο καί χειροτονήθηκε Διάκονος τό 1974 ἀπό τόν μακαριστό πολιό Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Μελίτωνα Χατζῆ. Ἀπό τοῦ ἔτους 1975 καί ἐπί μίαν δεκαπενταετίαν ἐσταδιοδρόμησε ἐκκλησιαστικῶς στό Φανάρι ὑπό τόν ἀοίδιμο Πατριάρχην Δημήτριον, τόν καί πνευματικόν του πατέρα, τόν ὁποῖον συνώδευσεν εἰς ἅπαντα τά ἀνά τόν κόσμον ταξείδια του καί ἀπό τόν ὁποῖον ἔλαβε καί τήν Ἀρχιερωσύνην τήν 4ην Νοεμβρίου 1990, ἐκλεγείς εἰς τιτουλάριον Μητροπολίτην ἀπό Μεγάλων Ἀρχιδιακόνων. Ἐπί δύο περίπου ἔτη, διετέλεσεν ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἀπό δέ τοῦ Ὀκτωβρίου 1991 εἶναι Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου. Ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης τοῦ Θρόνου ἀπό τοῦ ἔτους 1994 καί μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου περιοδικῶς ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2000, παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ ἐγγύς καί συμμετέχει ἐνεργῶς εἰς τήν ζωήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν ἐξεπροσώπησεν κατά τήν θητείαν του εἰς πλεῖστας ἀποστολάς ἐν Ἑλλάδι, Ἀμερικῇ, Αὐστραλίᾳ καί Εὐρώπῃ. Προταθείς τιμητικῶς, τυγχάνει ἱδρυτικόν μέλος τῆς «ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑδρευούσης ἑταιρείας βελτιώσεως τῆς ποιότητος ζωῆς τῶν χρονίως πασχόντων».

Ταχ. Διεύθυνσις: Rum Patrikhanesi, Fener - Halic, 342 20 Istanbul, Turkiye, Τηλ.:+90 -212-6354501, Fax :5256429.

᾿Ονομαστήρια: 26 Οκτωβρίου.

 

     ῾ΟΣεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος, κ. Εἰρηναῖος (᾿Ιωαννίδης), ἐγεννήθη ἐν Σταυροδρομίῳ τῆς Πόλεως τήν 19ην Δεκεμβρίου 1951, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν ἀείμνηστον ᾿Εμμανουήλ ᾿Ιωαννίδην καί τήν Πολυξένην Διαθεσσοπούλου. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσε ἐν τῇ ἀνωτέρῳ Κοινότητι καί ἀκολούθως συνέχισεν εἰς τό Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί εἰς τήν ῾Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης. ᾿Εν συνεχείᾳ ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐσπούδασε τήν θεολογίαν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἀποφοιτήσας τῆς ἐκεῖ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τό ἔτος 1975. Κατά τό σχολικόν ἔτος 1981-1982 παρηκολούθησε μαθήματα γλώσσης καί θεολογίας εἰς τό Γαλλικόν ᾿Ινστιτοῦτον τῶν Παρισίων. Κατά τά ἔτη 1978-1979 ἐξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1972 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ ᾿Επισκόπου Κλαυδιουπόλεως ᾿Ανδρέου, τό δέ ἔτος 1975 προσελήφθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, διακονήσας καί τόν ἑκάστοτε Προκαθήμενον αὐτῆς ὡς Διάκονος τῆς Σειρᾶς, Τριτεύων, Δευτερεύων καί Μέγας ᾿Αρχιδιάκονος ἐπί πατριαρχίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, προαχθείς εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ νῦν εὐκλεῶς Πατριαρχοῦντος Βαρθολομαίου τοῦ Α´, ἅμα τῇ ἀνόδῳ αὐτοῦ εἰς τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Κατά τήν διάρκειαν τῆς διακονίας του, σύν ἄλλοις, συνώδευσε τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον καί τόν νῦν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον εἰς ἐπισήμους ἐπισκέψεις εἰς τό ἐξωτερικόν. Τόν Νοέμβριον τοῦ 1995 ἐξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Εὐδοκιάδος. Τήν 19ην ᾿Οκτωβρίου 1997 ὡρίσθη ὑπό τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος ᾿Αρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς περιφερείας Βοσπόρου. Τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2000 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας τοῦ Θρόνου ὑπό τόν τίτλον Μυριοφύτου καί Περιστάσεως.

Ταχ. διεύθυνσις·Τaksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi, Satış Meydanı No 22 Arnavutköy-İstanbul-Türkiye. Τηλ. +90-212-263.57.44 καί 212.51.04.

᾿Ονομαστήρια· 23 Αὐγούστου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λυκίας, κ. Χρυσόστομος (Καλαϊτζῆς) ἐγεννήθη εἰς τά ᾿Αγρίδια τῆς ῎Ιμβρου τό 1946. Τά πρῶτα γράμματα τά διήκουσε εἰς τήν γενέτειράν του καί εἰς τήν συνέχειαν ἐτελείωσε τήν Κεντρικήν Σχολήν τῆς ῎Ιμβρου (Γυμνάσιον), ἐνῷ τάς λυκειακάς σπουδάς ἐσυνέχισεν εἰς τό Λύκειον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Μετά ταῦτα ἐνεγράφη καί ἐφοίτησεν εἰς τό ᾿Ακαδημαϊκόν Τμῆμα αὐτῆς ἀποφοιτήσας τό ἔτος 1972. ᾿Εν συνεχείᾳ ἐνεγράφη εἰς τό Ποιμαντικόν Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀποφοιτήσας τό ἔτος 1974. ᾿Εν τῷ μεταξύ τό 1972 ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τάς ἀνωτέρω θεολογικάς σπουδάς του συνεπλήρωσε εἰς τήν Γερμανίαν (Regensburg καί Μόναχον) καί εἰς τήν Γαλλίαν (Παρισίους), ἔνθεν ἐπιστρέψας διωρίσθη, τόν ᾿Ιούνιον τοῦ 1979, εἰς τά Πατριαρχεῖα εἰς τάς θέσεις, κατά σειράν, τοῦ Πατριαρχικοῦ Διακόνου, τοῦ Διακόνου τῆς Σειρᾶς, τοῦ Τριτεύοντος καί τοῦ Δευτερεύοντος. Μέγας ᾿Αρχιδιάκονος διωρίσθη ὑπό τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου τό 1991. Τό ἔτος 1989 ἀνηγορεύθη εἰς Διδάκτορα τῆς ᾿Ορθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τιτουλάριος Μητροπολίτης ἐξελέγη ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Μ. ᾿Αρχιδιακόνου τήν 14ην Νοεμβρίου 1995, τήν δέ 4ην Σεπτεμβρίου 2000 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ταχ. διεύθυνσις· Κuyulubağ Sok. No. 119/3 Kurtuluş-İstanbul-Türkiye. Τηλ. +90-212-231.73.86, Fax 230.10.74.

᾿Ονομαστήρια·13 Νοεμβρίου.

 

     ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος ῎Ιδης καί Αἰγιαλῶν, κ. ᾿Απόστολος (Δανιηλίδης), ἐγεννήθη ἐν Γαλατᾷ Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 1952. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσεν εἰς τήν ᾿Αστικήν Σχολήν Γαλατᾶ συνεχίσας ἀκολούθως τάς γυμνασιακάς αὐτοῦ σπουδάς ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Γυμνασίῳ, τάς δέ λυκειακάς αὐτοῦ ἐπεράτωσε εἰς τό οἰκεῖον τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τάς ἀνωτέρας αὐτοῦ σπουδάς συνέχισεν ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐξ οὗ καί ἀπεφοίτησε τό 1975. ῾Ωσαύτως καί ἐκ τοῦ Τμήματος Μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς αὐτῆς Σχολῆς κατέστη πτυχιοῦχος ὑποβαλών διπλωματικήν ἐργασίαν. Διάκονος ἐχειροτονήθη διαρκουσῶν τῶν σπουδῶν αὐτοῦ, τό 1973. Κατά ᾿Ιανουάριον τοῦ 1976 προσελήφθη οὗτος εἰς τά Πατριαρχεῖα ὡς Πατριαρχικός Διάκονος καί Γραμματεύς ἐν τῷ Α´ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ. Κατά τά ἔτη 1982 καί 1986 μετέβη εἰς τό ἐξωτερικόν πρός ἐκμάθησιν τῶν γλωσσῶν ᾿Ιταλικῆς καί ᾿Αγγλικῆς. Κατά τά ἔτη 1984 καί 1987, προτάσει τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, προήχθη οὗτος εἰς τάς θέσεις τοῦ Κωδικογράφου καί τοῦ ῾Υπογραμματέως τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου ἀντιστοίχως. Συνώδευσε ὡς μέλος Πατριαρχικῆς συνοδείας τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον καί τόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον εἰς διάφορα ἐπίσημα ταξείδια αὐτῶν εἰς τό ἐξωτερικόν καί συμμετεῖχεν εἰς διαφόρους ἀποστολάς τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας. Τήν 1ην Νοεμβρίου τοῦ 1995 ἐξελέγη παμψηφεί Τιτουλάριος Μητροπολίτης ᾿Αγαθονικείας καί ἐχειροτονήθη τήν 26ην τοῦ ἰδίου μηνός ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Τήν 21ην Δεκεμβρίου 1995 ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τοῦ ἀνετέθη ἡ ἡγουμενία τῆς ἐν Χάλκῃ ῾Ι. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς ῾Αγίας Τριάδος, τῆς ὁποίας τά καθήκοντα ἐξασκεῖ μέχρι τῆς σήμερον. Τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2000 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας τοῦ Θρόνου ὑπό τόν τίτλον Μοσχονησίων. Τήν 22αν ᾿Οκτωβρίου 2001 τοῦ ἀνετέθη ἀπό μέρους τῆς ᾿Εκκλησίας ἡ ἐπιστασία τῆς ἐν Χάλκῃ ῾Ιερᾶς Σκήτης τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος. ᾿Εδημοσίευσεν τύποις ἄρθρα, λόγους, μελέτας καί λοιπάς ἐργασίας καί πονήματα.

Ταχ. διεύθυνσις· Aya Triada Manastırı Ümit Tepesi Νο/3 81340ö Heybeliada, İstanbul, Türkiye.  Τηλ. +90-216-351.85.63 καί 212-245.34.65. Fax. +90-216-351.92.78 καί 212-245.40.12.

᾿Ονομαστήρια·30 ᾿Ιουνίου.

 

      ῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης ᾿Ικονίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Λυκαονίας, κ. Θεόληπτος, ἐγεννήθη ἐν Θεραπείοις τοῦ Βοσπόρου, τήν 17ην ᾿Απριλίου 1957 ἐκ τῶν Γεωργίου καί ῎Ολγας Φενερλῆ. Τό κατά κόσμον ὄνομα αὐτοῦ ἦτο ᾿Ιάκωβος. Τά ἐγκύκλια γράμματα διήκουσεν εἰς τήν ᾿Αστικήν Σχολήν τῆς γενετείρας αὐτοῦ, ἐσυνέχισε τάς Γυμνασιακάς καί Λυκειακάς αὐτοῦ σπουδάς εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον Κωνσταντινουπόλεως περατώσας δέ αὐτάς ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διάκονος ἐχειροτονήθη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου Φαναρίου, τήν 27ην Μαρτίου 1977, ὑπό τοῦ Γέροντος αὐτοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καί νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθείς εἰς Θεόληπτον. ῾Υπηρέτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ἀπό τάς θέσεις τοῦ Πατριαρχικοῦ Διακόνου, τοῦ Διακόνου τῆς Σειρᾶς, τοῦ Τριτεύοντος καί Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων. Τήν 14ην Νοεμβρίου 1995 ὠνομάσθη Μέγας ᾿Αρχιδιάκονος ὑπηρετήσας τήν ᾿Εκκλησίαν ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς μέχρι τῆς 18ης ᾿Οκτωβρίου 1997 ὅτε καί προήχθη εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον,  κατά τήν ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων, τήν 21ην Νοεμβρίου 1997, χειροθετηθείς ἐν συνεχείᾳ εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου. Κατά τήν Συνεδρίαν τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2000 τῆς ῾Αγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου, προτάσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξελέγη ὑπ’ αὐτῆς Μητροπολίτης τῆς ῾Αγιωτάτης Μητροπόλεως ᾿Ικονίου, συνεχίζων παραλλήλως καί τά καθήκοντα αὐτοῦ ὡς Πρωτοσυγκελλεύοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ταχ. διεύθυνσις· Rum Patrikhanesi, 342 20 Fener, Haliç, İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90-212-525.21.17. Fax· 531.90.14.

᾿Ονομαστήρια·1 Νοεμβρίου

 

     ῾Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, κατά κόσμον Νικόλαος (Λυμούρης), ἐγενήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ τό ἔτος 1951. ᾿Επεράτωσε τάς λυκειακάς του σπουδάς ἐν τῷ ᾿Αμερικανικῷ Κολλεγίῳ «John F. Kennedy» ἐν Νεαπόλει τῆς ᾿Ιταλίας. ᾿Εξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις εἰς τό Κλιμάκιον τῶν Χερσαίων Δυνάμεων τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης τοῦ ΝΑΤΟ. ᾿Εφοίτησεν εἰς Πανεπιστήμια τῆς ᾿Αμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης. ᾿Ανηγορεύθη διδάκτωρ ἐν ᾿Αμερικῇ (ΡΗD) καί Doctorat d’ Etat τῶν Πανεπιστημίων Στρασβούργου Γαλλίας - Τυβίγγης Γερμανίας μέ ἄριστα. ᾿Εκάρη μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1976, μετονομασθείς εἰς Γεννάδιον ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ ῾Αγίας ᾿Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικῆς. ᾿Εχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, τό ἔτος 1981, ἐν Ντόρντμουντ Γερμανίας. ᾿Από τό ἔτος 1983 ἕως τό 1993 ὑπηρέτησεν ὡς ᾿Εκτελεστικός Γραμματεύς εἰς τό τμῆμα «Πίστις καί Τάξις» ἐν τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ ᾿Εκκλησιῶν (World Council of Churches) ἐν Γενεύῃ ῾Ελβετίας. ᾿Εδίδαξεν ὡς ἐπισκέπτης καθηγητής εἰς διάφορα Πανεπιστήμια τῆς ᾿Αμερικῆς καί Εὐρώπης. Τό ἔτος 1984 ἐτοποθετήθη ὡς ᾿Εκτελεστικός Γραμματεύς τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῶν Λουθηρανῶν. Τό 1989 ἐχειροθετήθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. ᾿Από τό ἔτος 1993 ὑπηρετεῖ εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ὡς Συντονιστής καί Μέλος τῶν Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν. Τό ἔτος 1994 ἐτοποθετήθη ὡς ῾Ηγουμενεύων εἰς τήν ῾Ιεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. Τό 1995 προεχειρίσθη εἰς Μ. Σύγκελλον ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Τό 1996, ἐτοποθετήθη ὡς ᾿Εκτελεστικός Γραμματεύς ἐπί τοῦ ἐπισήμου Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας καί τόν Μάϊον τοῦ 1997 ἐξελέγη παμψηφεί Τιτουλάριος Μητροπολίτης τῆς ᾿Επισκοπῆς Σασίμων, ἥτις ἀνυψοῦται ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ εἰς Μητρόπολιν, καί ἐχειροτονήθη εἰς ᾿Επίσκοπον τήν 1ην ᾿Ιουνίου 1997. Τό 1998 ἐξελέγη μέλος τῆς Διαρκοῦς ᾿Επιτροπῆς (Standing Comitte of the Commission on Faith and Order) τῆς ᾿Επιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» τοῦ Π.Σ.Ε., καί τό 1999 ᾿Αντιπρόεδρος αὐτῆς, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό 1999 ἐτοποθετήθη ὑπό τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας, ᾿Ορθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν καί τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς ῾Ομοσπονδίας (Lutheran World Federation). ᾿Από τό 2002 τυγχάνει μέλος τῆς ᾿Εκτελεστικῆς καί Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.). Τυγχάνει ἐπίσης μέλος διαφόρων Θεολογικῶν ῾Εταιρειῶν ἐν Εὐρώπῃ καί ἀντιπροσωπεύει τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον εἰς διαφόρους ἀποστολάς. Συνέγραψεν πέραν τῶν διακοσίων θεολογικῶν μελετῶν, ἄρθρων καί πονημάτων εἰς διάφορα ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά καί ἐξέδωσε διάφορα βιβλία περί τῆς ᾿Ορθοδόξου Θεολογίας καί οἰκουμενικοῦ περιεχομένου. ᾿Ετιμήθη δι’ ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτειακῶν διακρίσεων. ῾Ομιλεῖ τήν ᾿Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, ᾿Ιταλικήν καί τήν Ρωσσικήν.

Ταχ. διεύθυνσις· Rum Patrikhanesi, 34 220 Fener, Haliç, İstanbul, Türkiye. Τηλ. καί Fax +90-212-531.96.79. Ε-mail: gennad@attglobal.net

᾿Ονομαστήρια· 17 Νοεμβρίου.

 

     ῾Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Τυάνων κ. Παΐσιος (κατά κόσμον ᾿Εμμανουήλ Λουλουργᾶς τοῦ Φραγκίσκου καί τῆς Μαρίας) ἐγεννήθη ἐν Πειραιεῖ ἐν ἔτει 1945. Τά ἐγκύκλια γράμματα ἐδιδάχθη ἐν Νικαίᾳ Πειραιῶς, συνεχίσας ἀκολούθως τάς Γυμνασιακάς αὐτοῦ σπουδάς ἐν Πειραιεῖ. Τό 1963 ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχός ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει. Τάς ἀνωτέρας αὐτοῦ σπουδάς παρηκολούθησεν ἐπί διετίαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ᾿Αθηνῶν ἀριστεύσας εἰς τάς εἰσαγωγικάς αὐτοῦ ἐξετάσεις, μή δυνηθείς νά ἐγγραφῇ λόγῳ παλαιοημερολογιτισμοῦ. Τό 1971 ἀφίχθη εἰς ᾿Αμερικήν ὁλοκληρώσας τάς Θεολογικάς αὐτοῦ σπουδάς, λαβών τό Μὰὖὦὸἶ τῆς Θεολογίας. Τυγχάνει ἱδρυτής τῆς ῾Ιερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς ῾Οσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου καθώς καί τῶν Μετοχίων αὐτῆς. Τό 1997 ἐγκαταλείψας τήν σχισματικήν καί ἀντικανονικήν κοινότητα τῶν «Γ.Ο.Χ.» τῆς ῾Ελλάδος, καταδικάσας τάς ᾿Εκκλησιομάχους καί ἀνιέρους πρακτικάς καί δοξασίας των, ἐξήτησεν τήν εἴσοδον αὐτοῦ εἰς τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίαν, ἔνθα ἐγένετο δεκτός κατόπιν Συνοδικῆς Διαγνώμης διά τήν μεταμέλειαν καί ταπείνωσιν αὐτοῦ. ᾿Εχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ Θεοφ. ᾿Επισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. ᾿Ιωακείμ. Τήν 7ην ᾿Απριλίου 1998 ἡ ῾Αγία καί ῾Ιερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξεν αὐτόν Μητροπολίτην τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Τυάνων, χειροτονηθείς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ. ῾Υπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου διωρίσθη πρῶτος ῾Ηγούμενος τῆς ἄρτι ἀνυψωθείσης εἰς Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν ῾Οσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἐν ᾿Αστορίᾳ Νέας ῾Υόρκης, τήν ὁποίαν ποιμαίνει μετά τῶν Μετοχίων αὐτῆς.

Ταχ. διεύθυνσις·Sacred Patriarchal and Stavropegial Monastery, St. Irene Chryspvalantou, 36-04 23rd Avenue, Astoria, NY 11105, USA  Τηλ. +1-718-626.62.25. fAX·+1-718-626.76. 69. Ε-mail     StIrene@StIrene.org.

᾿Ονομαστήρια· 19 ᾿Ιουνίου.

 

    ῾Ο Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον ᾿Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης τοῦ Νικολάου καί τῆς Σταυρούλας) ἐγεννήθη ἐν ᾿Αναγεννήσει τοῦ Νομοῦ Σερρῶν τό ἔτος 1933. Τό ἔτος 1950 μετέβη καί ἐκάρη Μοναχός εἰς ῞Αγιον ῎Ορος. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐκ τῆς ᾿Αθωνιάδος (1956) ὑπηρέτησεν ἐπί τριετίαν ὡς Γραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Κοινότητος τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους. Τήν Θεολογίαν ηὐτύχησε νά διδαχθῇ καί σπουδάσῃ εἰς τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης (1958-1962). Διάκονος ἐχειροτονήθη ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Μεγίστης Λαύρας τό ἔτος 1960 καί Πρεσβύτερος τό 1965 ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλητουπόλεως τότε καί Σχολάρχου τῆς ᾿Αθωνιάδος κυροῦ Ναθαναήλ (Κώου μετά ταῦτα). ῾Υπηρέτησεν ὡς Καθηγητής τῆς ᾿Αθωνιάδος ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Ακαδημίας (1963-1967) καί ἐν συνεχείᾳ προτάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προήχθη εἰς Σχολάρχην καί διηύθυνε αὐτήν μέχρι τοῦ 1988. Τό ἔτος 1978 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς ῾Ι. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Τιτουλάριος ᾿Επίσκοπος Ροδοστόλου. ᾿Εξακολουθεῖ μονάζων ἐν ῎Αθω καί ἱεροπρακτῶν ἐξ ᾿Ονόματος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, ὡς Βοηθός Αὐτοῦ, τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους ἀνήκοντος, ὡς γνωστόν, εἰς τήν πνευματικήν καί ἱεροκανονικήν δικαιοδοσίαν Αὐτοῦ.

Ταχ. διεύθυνσις· ῾Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, 630 86 Καρυαί ῾Αγίου ῎Ορους.

᾿Ονομαστήρια· 13 Νοεμβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).

 

      ῾Ο Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος (κατά κόσμον Χαραλάμπης Σακάτης), ἐγεννήθη ἐν Πριγκήπῳ Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 1946, ὅπου ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν, ἀπό γονεῖς τόν Δημήτριον καί τήν Μαρίαν. ᾿Αργότερον ἐφοίτησεν εἰς τό γυμνασιακόν τμῆμα τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Τήν Θεολογίαν ἐσπούδασεν εἰς τήν ῾Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἀπό τήν ὁποίαν ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1971. ᾿Εχειροτονήθη Διάκονος μετονομασθείς Διονύσιος. Διωρίσθη ᾿Αρχιδιάκονος καί ῾Ιεροκῆρυξ εἰς τήν ἐπαρχίαν Πριγκηποννήσων, ὑπηρετήσας ἐπί μίαν 18ετίαν. Τήν 1ην Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1989 ἐκλήθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου νά προσφέρη τάς ὑπηρεσίας του ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ ὡς Μέγας ᾿Αρχιμανδρίτης τῆς ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης ᾿Εκκλησίας. ῾Η εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του ἐγένετο εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν τήν Κυριακήν πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1996 ἡ ῾Αγία καί ῾Ιερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε ᾿Επίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ᾿Επισκοπῆς Συνάδων.

Ταχ. διεύθυνσις· Rum Patrikhanesi, 34 220, Fener, Haliç. İstanbul - Τürkiye. Τηλ. +90-212-531.96.70-6.

᾿Ονομαστήρια· 3 ᾿Οκτωβρίου.

 

      ῾Ο Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος ᾿Απαμείας κ. Βικέντιος (κατά κόσμον Βασίλειος Μαλαματένιος, τοῦ Νικολάου καί τῆς Μαρίας), ἐγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τό ἔτος 1954, ὅπου ἔλαβεν τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν. ᾿Εφοίτησεν εἰς τό Γυμνάσιον ῾Αγίων ᾿Αναργύρων ᾿Αττικῆς συνεχίσας τάς σπουδάς αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολῆν τῶν ῾Ιεροσολύμων. Τό 1972 ἐκάρη Μοναχός ἐν Νέᾳ ῾Υόρκῃ, μετονομασθείς Βικέντιος. ᾿Επεράτωσεν τάς Θεολογικάς αὐτοῦ σπουδάς τό 1977, ἐν Η.Π.Α. Διετέλεσε Διδάσκαλος καί Διευθυντής τοῦ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου ῾Οσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, καθώς καί συντάκτης τοῦ περιοδικοῦ «῾Οσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου» τῆς σήμερον Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς. Τόν ᾿Ιούνιον τοῦ 1997 διέκοψε σχέσεις μετά τῶν σχισματικῶν καί αὐτοαποκαλουμένων «Γ.Ο.Χ.» τῆς ῾Ελλάδος, ἐκζητήσας τήν εὐσπλαγχνίαν καί τήν ἐπιείκειαν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, ὑφ’ ἧς ἐγένετο δεκτός καί ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον καί εἰς Πρεσβύτερον. Τήν 7ην ᾿Απριλίου 1998 ἡ ῾Αγία καί ῾Ιερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε παμψηφεί ᾿Επίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ᾿Επισκοπῆς ᾿Απαμείας, τῆς χειροτονίας γενομένης τήν 11ην ᾿Απριλίου 1998, ἐν τῷ πανσέπτῳ πρώην Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ ῾Αγίου Δημητρίου Ξυλοπόρτης. ῾Η Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὠνόμασεν αὐτόν Βοηθόν ᾿Επίσκοπον Αὐτοῦ καί τόν διώρισεν ᾿Αναπληρωτήν ῾Ηγούμενον τῆς ῾Ιερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς ῾Οσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, ἐν Νέᾳ ῾Υόρκῃ τῶν Η.Π.Α.

Ταχ. διεύθυνσις· Sacred Patriarchal and Stavropegial Monastery, St. Irene Chryspvalantou, 36-04 23rd Avenue, Astoria, NY 11105, USA. Τηλ. +1-718-626.62.25. Fax· +1-718-626.76.69. E-mail BishopVikentios@StIrene.org

᾿Ονομαστήρια· 11 Νοεμβρίου.