7 Ὀκτωβρίου

Διαβάζομε στα ιερά Ευαγγέλια το εξής χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή ο Χριστός προσκάλεσε τους μαθητάς του "και ήρξατο αυτούς αποστέλλειν δύο δύο". Ήταν όταν τους προετοίμαζε για το αποστολικό τους έργο και τους έστελνε για πρώτη φορά και δοκιμαστικά στο κήρυγμα. Μας κάνει εντύπωση αυτό το "δύο δύο" και μας θυμίζει μια κοινή παροιμία, που λέει· "αγαθοί οι δύο υπέρ το ένα". Ο ένας "ούτε τα υστερήματα εαυτού γνωρίζει ούτε την εν τοις έργοις προκοπήν επιγινώσκει", λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πολλά παραδείγματα μεγάλης και πιστής φιλίας αναφέρει η ιστορία δύο ανθρώπων, που ο ένας στάθηκε στον άλλο και φύλακας και βοηθός. Και στην ιστορία του χριστιανικού μαρτυρίου έχομ' επίσης τέτοια παραδείγματα δύο Μαρτύρων, που πορεύθηκαν μαζί προς τον θάνατο, ο ένας ενισχύοντας τον άλλο, και που μνημονεύονται μαζί κι αχώριστα από την Εκκλησία. Τέτοιοι είναι οι άγιοι Μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος, που συνεορτάζονται σήμερα.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Τὸν νοῦν πρὸς ἐχθροὺς ἀνδρείως παρατάξαντες, τὴν πᾶσαν αὐτῶv ἀπάτην κατελύσατε, καὶ τὴν νίκην ἄνωθεv, εἰληφότες Μάρτυρες πανεύφημοι, ὁμοφρόνως ἐκράζετε. Καλὸν καὶ τερπνὸν τὸ συνεῖναι Χριστῷ.


Ἐπιστροφή