16 Ὀκτωβρίου

Δεν πρόλαβε να σταυρωθή ο Υιός του ανθρώπου κι αμέσως ο κόσμος τον ωμολόγησε Θεό. Ο εκατόνταρχος κι οι στρατιώτες που τον εφύλατταν, όταν είδαν το σεισμό και όσα συνέβησαν αμέσως μόλις απέθανε στο Σταυρό ο Ιησούς, ωμολόγησαν και είπαν· "αληθώς ο άνθρωπος ούτος υιός ην Θεός". Λογγίνος ήταν το όνομα του εκατόνταρχου, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, που σήμερα γιορτάζει την μνήμη του και που μαζί με το όνομα του Αγίου μας εφύλαξε και την άθλησή του. Ο Λογγίνος δεν δέχθηκε τα χρήματα, που έδωκαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι μετά την Ανάσταση, για να πη πως οι μαθηταί επήγαν κι έκλεψαν το σώμα του Ιησού· παραιτήθηκε από το στρατιωτικό του αξίωμα και απέθανε μαρτυρικό θάνατο. Ο ληστής αμέσως πριν πεθάνη κι ο εκατόνταρχος μόλις απέθανε ο Υιός του ανθρώπου στο Σταυρό, είναι οι πρώτοι που τον ωμολόγησαν Θεό και Σωτήρα. "Οις ουκ ανηγγέλη περί αυτού, όψονται".

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον

Εὐφροσύvως γέγηθεν ἡ Ἐκκλησία, ἐν τῇ μνὴμη σήμεροv, τοῦ ἀοιδίμου ἀθλητοῦ, Λογγίvου ἀνακραυγάζουσα. Σὺ μου τὸ κράτος, Χριστὲ καὶ στερέωμα.


Ἐπιστροφή