19 Ὀκτωβρίου

Τέταρτος στη σειρά των δώδεκα "ελασσό-νων" προφητών της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Προφήτης Ιωήλ, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Ο Ιωήλ είναι ο Προφήτης, που μαζί με άλλα επροφήτεψε για την ημέρα της Πεντηκοστής με αυτά τα λόγια· "Εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών, και οι πρεσβύτεροι ενύπνια ενυπνιασθήσονται και οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται". Αυτή την προφητεία χρησιμοποίησε ο Απόστολος Πέτρος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος έκαμε την πρώτη του ομιλία κι επίστεψαν τρεις χιλιάδες λαός. Το Άγιον Πνεύμα είναι ο ποταμός, που αρδεύει την Εκκλησία, όπως ακριβώς το επροφήτεψε ο Προφήτης Ιωήλ· "εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα". Το Άγιον Πνεύμα πλημμυρίζει "άπασαν την κτίσιν προς ζωογονίαν", όπως ψάλλει η Εκκλησία.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´.

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή